Nhảy tới nội dung

Bắt đầu

Hướng dẫn tích hợp nhanh bankHub vào hệ thống.

Thông tin

Để có thể chạy bankHub ở trên máy của bạn, bạn sẽ phải cần API Keys, nếu như bạn chưa có thông tin này truy cập Console để đăng ký và nhận thông tin ở đây.

Cần hai API Keys khác nhau và sẽ có 2 môi trường để bạn chạy thử và chính thức. Lúc bắt đầu cần chạy trên môi trường Sandbox.

API Key

API KeyMô tả
x-client-idMã định danh ứng dụng của bạn
x-secret-keyMã bảo mật ứng dụng của bạn

Môi trường

Môi trườngMô tảGiá trị
SandboxSử dụng thông tin mẫu, và trong lúc phát triểnhttps://sandbox.bankhub.dev
ProductionSử dụng thông tin chính thức, và ứng dụng đã được phát hànhhttps://production.bankhub.dev

Thông tin test

username: bankusrdemo1
password: soproud
otp/pin: 123456

Cách hoạt động

Như các bạn thấy, để có thể tích hợp được bankHub vào ứng dụng của bạn sẽ cần đến cả server lẫn giao diện của ứng dụng để có thể truy cập và sử dụng API của bankHub. Luồng kết nối như sau:

Luồng kết nối sẽ bắt đầu khi khách hàng muốn kết nối tài khoản tài chính của họ vào ứng dụng của bạn. Các bước thực hiện như sau:
1. Gọi POST /grant/token để tạo một grantToken và sau đó trả kết quả về giao diện ứng dụng của bạn.
2. Dùng grantToken để mở bankHub Link cho khách hàng. Khi liên kết thành công, bankHub sẽ cung cấp `publicToken` tạm thời.
3. Gọi POST /grant/exchange để đổi publicToken lấy accessToken và grantId tương ứng.
4. Lưu accessToken lại bất kỳ đâu bạn cảm thấy an toàn và dùng cho việc gọi các API.

Bước đầu để khởi tạo một grantToken bạn cần gọi API POST /grant/token và truyền đẩy đủ thông tin yêu cầu. grantToken sẽ có thời hạn là 30 phút, và chỉ sử dụng được một lần để xác thực vì vậy nếu grantToken hết hạn bạn cần phải tạo lại cái mới.

thông tin

Cách sử dụng bankHub Link, xem chi tiết

curl --location 'https://sandbox.bankhub.dev/grant/token' \
--header 'X-BankHub-Api-Version: 2023-01-01' \
--header 'x-client-id: <CLIENT_ID_HERE>' \
--header 'x-secret-key: <SECRET_KEY_HERE>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"scopes": "identity,transaction",
"language": "vi",
"redirectUri": "https://your-domain.vn/link"
}'

Khi tạo xong một grantToken, bạn có thể dùng bankHub Link để mở giao diện liên kết tài khoản tài chính(chi tiết). bankHub Link là một giao diện có sẵn trên web, IOS và Android để xác thực tài khoản. Ở trang Demo đang sử dụng bankHub Link trên nền web, thông qua việc mở một iframe cho bankHub Link trên giao diện. Ở đây Khách hàng của bạn sẽ đăng nhập tài khoản tài chính vào.

Sau khi Khách hàng đăng nhập thành công, bankHub Link sẽ trả về một publicToken thông qua redirectUri bạn truyền vào lúc tạo một grant.

Khi đã có publicToken, ở server của bạn, sẽ gọi API /grant/exchange để lấy accessToken. accessToken là một mã truy cập của một grant(phân quyền) và một giá trị bắt buộc hầu hết API của bankHub. Bạn nên bảo mật accessToken hoặc để hạn chế rủi ro ở bước khởi tạo grant bạn nên hạn chế quyền truy cập của grant bằng việc chỉnh sửa trường scopes cho phù mục đích sử dụng.

thông tin

accessToken không có thời gian hết hạn, bạn có thể dùng API /grant/invalidate để làm mới accessToken, đây như là một cách vô hiệu hoá accessToken cũ.

Ví dụ:

curl --location 'https://sandbox.bankhub.dev/grant/exchange' \
--header 'X-BankHub-Api-Version: 2023-01-01' \
--header 'x-client-id: <CLIENT_ID_HERE>' \
--header 'x-secret-key: <SECRET_KEY_HERE>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"publicToken": "52de2bad-7685-4f95-987c-71309a423"
}'

Gọi thử một API

curl --location 'https://sandbox.bankhub.dev/identity' \
--header 'X-BankHub-Api-Version: 2023-01-01' \
--header 'Authorization: <ACCESS_TOKEN_HERE>' \
--header 'x-client-id: <CLIENT_ID_HERE>' \
--header 'x-secret-key: <SECRET_KEY_HERE>'
thông tin

Danh sách các API mà bankHub hỗ trợ, chi tiết