Nhảy tới nội dung
Một tích hợp.
Tất cả ngân hàng mở Việt Nam.
bankHub SDK là một bộ tiêu chuẩn thống nhất về Banking API, kết nối tới các ngân hàng một cách an toàn, bảo mật và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Công nghệ đứng sau các giải pháp mới & đột phá
Từ 2018, bankHub đã được ấp ủ và phát triển song hành với các ứng dụng ngân hàng mở tiên phong tại Việt Nam
CASSO LogoPayOS Logo
FEATURES
Trải nghiệm người dùng liền mạch
bankHub Link giúp người dùng dễ dàng cấp quyền tài khoản tài chính của họ cho bạn một cách an toàn và nhanh chóng và liền mạch, mọi thứ diễn ra ngay trên giao diện sản phẩm của bạn
bankHub Link PayOS

Liền mạch

Người dùng thao tác ngay trên ứng dụng hoặc trang web của bạn

Bảo mật & an toàn

Chúng tôi thực hành bảo vệ dữ liệu người dùng theo tiêu chuẩn ngân hàng

Thống nhất

Các API khác nhau từ rất nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng được xây dựng theo một tiêu chuẩn thống nhất & đơn giản.

Làm nhanh!
Nhưng phải làm đúng luật!

Mô hình bankHub từ đầu đã được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu người dùng theo nghị định 13 về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

bankHub Mobile

Chúng tôi phát triển một ứng dụng di động cho phép chủ thể dữ liệu kiểm soát & thực thi các quyền về dữ liệu của mình

Hỗ trợ nhà phát triển hiện thực

Chúng tôi cung cấp cho nhà phát triển một checklist các yêu cầu và đồng kiểm tra, kiểm thử ứng dụng trước khi triển khai.

Đồng hành kiểm soát rủi ro

Chúng tôi theo dõi các quy định mới về pháp luật và các rủi ro mới từ thị trường để giúp các nhà phát triển luôn cập nhật & an tâm khỏi các rủi ro về pháp lý

Xây dựng tương lai của dịch vụ tài chính
Các sản phẩm API của chúng tôi tập trung vào những sản phẩm có tính ứng dụng cao nhất, và hướng tới bao trùm mọi khía cạnh công nghệ tài chính. Các API bổ sung cho nhau nhằm giúp các nhà phát triển nhanh chóng đạt được mục đặt ra.

Thanh toán

Virtual Account

Tạo tài khoản ảo

QR Pay

Tạo mã thanh toán

Định danh

Identity

Xác thực đinh danh người dùng

Phân tích & báo cáo

Transactions

Lịch sử giao dịch

Balance

Danh sách tài khoản & số dư

Tax Invoice

Thông tin hoá đơn thuế

Chuyển tiền

Pay Out

API lập lệnh chuyển tiền