Nhảy tới nội dung

Truy vấn thông tin định danh tài khoản

Truy vấn thông tin định danh tài khoản. Trả về thông tin cá nhân nếu tài khoản đó là loại cá nhân như email, số điện thoại, địa chỉ, cccd | cmnd | passport, ... Còn với tài khoản doanh nghiệp sẽ trả về thông tin doanh nghiệp như mã số thuế hoặc GPKD và tên công ty.

Responses

Thành công


Schema
 • requestId string required
 • accounts AccountData[]
 • Array [
 • accountNumber string required

  Số tải khoản ngân hàng

 • accountName string required

  Tên tải khoản ngân hàng

 • currency string required

  Loại tiền tệ

 • balance number required

  Số dư tài khoản

 • ]
 • owner object
 • name string

  Tên chủ tài khoản

 • email string

  Địa chỉ email

 • phone string

  Số điện thoại

 • sex string

  Giới tính

 • birthday string

  Ngày sinh

 • legalId string

  Định danh cá nhân có thể là cccd, cmnd hoặc passport

 • address string

  Địa chỉ đăng ký tài khoản

 • company object
 • legalId string

  Mã số thuế hoặc GPKD

 • name string

  Tên chủ tài khoản

Loading...