Nhảy tới nội dung

bankHub Link Demo

Khám phá bankHub & bankHub Link

Chọn loại tài khoản

Chọn sản phẩm

Bước 1: Kết nối ngân hàng

Bước 2: Truy vấn thông tin giao dịch theo itemId