Nhảy tới nội dung

Badge

bankHub cung cấp các huy hiệu dạng hình ảnh. Mỗi Huy hiệu sẽ hiển thị tình trạng của một dịch vụ ngân hàng, cập nhật tức thời. Bạn có thể tích hợp huy hiệu vào web hoặc app của bạn dễ dàng bằng cách thêm một thẻ <img> có URL tuân theo quy tắc.

https://badge.bankhub.dev/<TYPE>.svg?bankService=<BANK_SERVICE>&style=<STYLE>

Ví dụ:

Muốn chèn huy hiệu trạng thái hoạt động internet banking của Vietinbank khách hàng doanh nghiệp, bạn chèn 1 thẻ img như bên dưới:

<img 
src="https://badge.bankhub.dev/status.svg?serviceName=vietcombank-digibank-web-personal&style=flat">

Kết quả:

Các loại huy hiệu(TYPE)

Tên gọiMô tảMinh hoạ thực tế
statusHiển thị trạng thái của dịch vụ ngân hàng hiện tại, bao gồm:
active-rateTỉ lệ hoạt động của dịch vụ ngân hàng trong 30 phút gần nhất
new-transactionGiao dịch mới nhất được ghi nhận đã bao lâu?
last-activeLần gần nhất dịch vụ còn ghi nhận hoạt động đã bao lâu?

Các dịch vụ ngân hàng hỗ trợ(BANK_SERVICE)

Hiện BankHub hỗ trợ theo dõi 16 dịch vụ và sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm trong thời gian tới Ví dụ:

Mã dịch vụMô tảMinh hoạ thực tế
acb-app-personalDịch vụ App của ACB dành cho khách hàng cá nhân
vietcapitalbank-timoplus-web-personalDịch vụ Web của Timoplus
acb-app-personal
acb-web-biz
agribank-web-biz
agribank-web-personal
bidv-web-personal
mbbank-web-biz
mbbank-web-personal
msb-web-biz
techcombank-web-personal
vietcapitalbank-timoplus-web-personal
vietcombank-digibank-web-personal
vietcombank-digibiz-web-biz
vietcombank-ibanking-web-biz
vietinbank-efast-web-biz
vpbank-web-biz
vpbank-web-personal

Các kiểu trình bày huy hiệu(STYLE)

Có các kiểu trình bày dưới đây. Flat là mặc định.

Kiểu huy hiệuMinh hoạ thực tế
?style=plastic
?style=flat
?style=flat-square
?style=for-the-badge
?style=social