Nhảy tới nội dung

Thay đổi mã truy cập phân quyền

Thay đổi mã truy cập mà không xoá phân quyền

Responses

Thành công


Schema
  • requestId string required
  • newAccessToken string

    Mã truy cập một đối tượng liên kết

  • grantId string

    Mã phân quyền

Loading...