Nhảy tới nội dung

Lấy mã truy cập

Trao đổi mã public token để lấy access token cho một đối tượng liên kết

Request Body
  • publicToken string required

    Mã publicToken từ kết quả liên kết thành công trả về trên redirectUri

Responses

Thành công


Schema
  • accessToken string

    Mã truy cập một đối tượng liên kết

  • requestId string
Loading...