Nhảy tới nội dung

Tạo đối tượng phân quyền

Tạo đối tượng liên kết tài khoản ngân hàng

Request Body
 • scopes integer required

  Những sản phẩm muốn truy cập

 • redirectUri string required

  Đường dẫn nhận kết quả khi thao tác liên kết thành công

 • language string

  Ngôn ngữ hiển thị

Responses

Thành công


Schema
 • grantToken string

  Mã liên kết

 • expiration string

  Thời gian hết hạn của token

Loading...