Nhảy tới nội dung
Version: 2023-01-01

Danh sách API

Danh sách các API sản phẩm mà bankHub.dev hỗ trợ cho các đối tác có thể truy cập.

Authentication


Mã của đối tác được bankHub.dev cung cấp. Liên hệ https://bankhub.dev để đăng ký và được hỗ trợ.

Security Scheme Type:apiKey
Header parameter name:x-client-id

Endpoints

Danh sách các API bankHub hỗ trợ. Nếu bạn tích hợp vào UI(client-side) cho web hoặc mobile, xem chi tiết bankHub Link

Grant

Tạo, thay đổi và xoá phân quyền

Identity

Truy vấn thông tin định danh tài khoản

Balance

Truy vấn số dư tài khoản

Transactions

Truy vấn giao dịch ngân hàng