Nhảy tới nội dung

Mã lỗi

Tổng hợp các mã lỗi của bankHub API

Danh sách lỗi của grant

Những lỗi thường xảy ra khi giá trị không hợp hoặc bankHub không hỗ trợ.

GRANT_LOGIN_REQUIRED: Thông tin đăng nhập đã thay đổi (username/password, xác thực thiết bị hoặc bật chặn đăng nhập từ website). Yêu cầu người dùng đăng nhập để cập nhật lại thông tin. Sử dụng cơ chế cập nhật để cập nhật lại trạng thái của đối tượng

GRANT_TOKEN_EXPIRED: Grant token đã hết hạn

GRANT_NOT_PERMIT_UPDATE: Không có quyền cập nhật tài khoản

GRANT_NOT_PERMISSION: Phân quyền này không có quyền truy cập thông tin hiện tại

GRANT_NOT_FOUND: Liên kết không tồn tại hoặc đã thu hồi

Danh sách lỗi của dịch vụ hỗ trợ

FI_NOT_FOUND: Tổ chức tài chính không tồn tại.

FI_SERVICE_NOT_FOUND: Không tìm thấy dịch vụ của tổ chức tài chính

Danh sách lỗi của Ứng dụng

APP_NOT_FOUND: Tài khoản nhà phát triển không tìm thấy

Cấu trúc lỗi

bankHub sử dung tiêu chuẩn HTTP để phản hồi lỗi và thành công, ngoài ra còn lỗi do bankHub quy định ở trong kết quả trả về với trường errorType. Với kết quả thành công sẽ trả về mã 2XX, 40X sẽ lỗi do truyền sai thông tin, và 50X sẽ là lỗi hệ thống của bankHub.

  {
"requestId": "Ve0KlkIJ3F_IdfgC",
"errorCode": "GRANT_NOT_FOUND",
"errorMessage": "Liên kết không tồn tại hoặc đã thu hồi",
"errorType": "GRANT_ERROR"
}